הרב ברוך רוזנבלום

פרשת השבוע ו’ כסלו תשע"א

 

 

על 7 דברים באים נגעים. מה פירוש על שפיכות דמים נגעים באים? מקבלים צרעת על הריגה? מזיד – יש להרגו, שוגג – יש לברוח לעיר מקלט. שפיכות דמים גם בלי רצח – ע"י הלבנת פנים ברבים.
הרב אלישיב: יש שופך דמים גרוע מזה – המוצא הרוג מחוץ לעיר, לוקחים זקני העיר עגלה ערופה ורוחצים ידיהם על העגלה הערופה בנחל ואומרים "ידינו לא שפכו את הדם הזה". האם הזקנים חשודים כשופכי דמים? אלא שהם אומרים: שמא ראינו אותו ושלחנו אותו בלי מזונות וליווי. ולכן מאשימים עצמם בשפיכות דמים. עצם זה שרואים אדם יוצא ולא נתת לו מזון לדרך זה שפיכות דמים.
אדם שיכול להתפלל על מישהו ולהצילו ע"י תפילה ולא עושה זאת – שופך דמים.
נוח אחרי שיצא מהתיבה, וראה שהכל חרב, אמר: רבש"ע, היה לך לרחם על בריותיך. אמר לו הקב"ה שלפני 120 שנה כשאמר לו שהוא הולך להשמיד העולם, האם התפלל להציל את הבריות. עכשיו הוא אומר שהיה צריך לרחם על הבריות? רעיא שטיא (רועה שוטה). נוח יכול היה להציל את כל הדור אם היה מתפלל. צרעת באה על שפיכות דמים. קנים תעשה את התיבה, קן מטהר את המצורע, גם נוח צריך טיהור מכך שלא התפלל ושפך דמים.
לך לך – אברהם אבינו רואה ברוח הקודש שייכשלו בניו בעוון עכן שימעל בחרם, מיד עומד ונושא תפילה. כאשר אברהם אבינו עומד במעבר הגבול ואשתו נלקחת לבית פרעה, אברהם עומד בתפילה לה’ להציל את אשתו מיד פרעה, וגם שרה התפללה: ה’ אלקים אתה אמרת לאברהם ללכת מארצו ארצה כנען, ועתה ה’ הצילני נא.
בשעה שהגר הרתה, הקלה בכבודה של שרה אמנו. אומרת שרה לאברהם: חמסי עליך. לשון גזל, כי מלאה הארץ חמס. במה גזל אברהם את שרה? רש"י: התפללת לקב"ה ואמרת לו "מה תתן לי ואנוכי הולך ערירי", היית צריך להגיד "מה תתן לנו, ואנו הולכים עריריים". לא התפללת אלא עליך. בלי תפילה לא נעשה דבר.
כשהמלאך מבשר את שרה, היא צוחקת. למה לא אומרת אמן? מה יכול להיות? רבנו עובדיה בספורנו: אמרה שרה: להחזיר אותי להיות ברת לידה זה תחיית המתים. יכול להיות רק ב-2 אופציות – תפילה יכולה לחולל את הדבר הזה. זה כוח התפילה. אברהם מתפלל על אנשי סדום. באותה פרשה תיקן אברהם אבינו פרשת שחרית.
וארא – בשעה ששרה נלקחת לבית אבימלך, הקב"ה שולח לאבימלך מלאך שאומר לו: הנך מת על האשה אשר לקחת כי היא בעולת בעל. אבימלך טוען: בתום לבבי עשיתי, הרי הוא אמר לי אחותי היא. המלאך אומר שלכן לא נתן לו לנגוע בה, שיחזיר אותה לאברהם אבינו שהוא נביא, והוא יתפלל בעדו והוא יחיה. למה הוא צריך שיתפלל בעדו, אם לא נגע בה? ספר מאמר מרדכי: כשהקב"ה נגלה לאבימלך ע"י מלאך ואמר לו "הנך מת על האשה אשר לקחת", מבחינת הקב"ה הוא מחוק מארץ החיים, וכדי שיחיה אברהם צריך להתפלל עליו.
חזקיה המלך נצטווה ע"י הנביא: צו לביתך. הוא התפלל והוסיפו לו 15 שנה.
 
אליעזר עבד אברהם יוצא בשליחות אברהם לחפש שידוך. ספורנו – אליעזר התפלל שכך יהיה. אור החיים הקדוש: לשם מה התפלל? האם לא היה בטוח בתפילתו של אברהם אבינו? בטוח היה בתפילתו, אלא שהוא התפלל שהוא יזכה להיות השליח של אברהם אבינו.
תולדות: שפך תפילות כמו שעשיר שופך כסף. הפך את הגזרה כקלשון.
פרשת וישלח בשבוע הבא – הכין עצמו יעקב לדורון, תפילה ומלחמה. התפילה הידועה של יעקב אבינו.
כך בכל פרשה, יש תפילה.
 
שיא התפילה נמצא בפרשה שלנו. לא רק שיעקב אבינו תיקן את תפילת ערבית. הייתי רוצה לעסוק בתפילתה של לאה אמנו.
ועיני לאה רכות, ורחל היתה יפת תואר ויפת מראה. בעל הרוקח: יפת תואר ויפת מראה, ר"ת יתום. זה עיקר העניין שאנו רוצים לעסוק בו – תפילת היתום. לא צריך להיות יתומים כדי לזכות לתפילת היתום.
בגמרא מס’ בבא בתרא: איך כותבת התורה על לאה אמנו משפט כזה – ועיני לאה רכות. הקב"ה לא מדבר בגנות בהמה טמאה, וכותב עליה בהמה שאינה טהורה. איך אפשר לכתוב משפט כזה על לאה? לאה ורחל עפ"י רוב הפוסקים היו תאומות. אם רחל יפת תואר ויפת מראה, לאה צריכה להיות דומה לה דמיון מסוים.
כאשר יעקב מדבר עם לאה כל הלילה, איך הוא לא מזהה שהיא לאה ולא רחל? היא שינתה את קולה? אלא שהוא לא נפגש איתה כל 7 השנים. הסבר נוסף – תאומים דומים במראה וגם בקול.
הגמרא מסבירה, שלאה עיוותה את המראה שלה. ריסי עיניה נשרו, כל הפרצוף שלה השתנה. אז איך כותב עליה משפט כזה הכתוב? כי זה משבחה של לאה, שעיניה רכות, כיוון התורה באה לגלות את כוחה של לאה.
מדרש תנחומא: כיוון שילדה רבקה עשו ויעקב, נולדו ללבן שתי בנות, לאה ורחל. היה תנאי בין לבן לבין רבקה, ששתי הבנות יתחתנו עם שני הבנים. הם חתמו ביניהם תנאים. לאה היתה שומעת זאת והיתה יוצאת כל פעם לפרשת דרכים ושואלת מה מעשיו של עשו ומה מעשיו של יעקב. למה היא צריכה לצאת כל פעם לפרשת דרכים?
כשלאדם ניחתת צרה על ראשו, ביום הראשון הוא סהרורי, בוכה ומצטער. ביום השני רק חצי יום בוכה, ביום השלישי רק רבע יום בוכה. לאט לאט הוא נרגע.
לאה אמנו היתה שואלת כל יום בפרשת הדרכים את עוברי הדרכים איך עשו ואיך יעקב. סיפרו לה שבגיל 15 כבר רצח את האדם החזק ביותר בא"י, נמרוד, ביום פטירתו של אברהם אבינו. למה יצאה כל יום לפרשת דרכים? היא פחדה שתתחיל להתרגל לכך שתהיה נשואה לעבריין. לכן כל יום יצאה לפרשת הדרכים כדי לא להירגע ולא להתרגל. ריסי עיניה נשרו מרוב הדמעות.
הגאון רבי מאיר חדש: רחל אמנו כשהיא בוכה – אומר לה הקב"ה מנעי קולך מבכי. אבל לאה בוכה, והקב"ה לא אומר לה להפסיק לבכות אפילו שנשרו לה ריסי העיניים. שתמשיך לבכות. למה הוא לא מרחם עליה? כשאדם בוכה על צרות, הקב"ה אומר: אל תבכה. מספיק. אבל כשאדם בוכה כדי לבנות את כלל ישראל, היא רוצה חלק בבניין הרוחני של כלל ישראל ע"י שתהיה נשואה ליעקב אבינו, אומר הקב"ה: ככל שתבכי יותר, כך יהיה לך יותר חלק בכלל ישראל. מי שבוכה בשביל רוחניות, בנים צדיקים, חלק בבניינה של תורה – הקב"ה רוצה שתבכה.
לא רק שזכתה לאה להינשא ליעקב, קדמה ללאה, ו-6 שבטים היו שלה. כתר כהונה, כתר מלכות, כתר תורה שלה. 3 כתרים שייכים לה. ככל שתוריד יותר דמעות כך יהיו לה יותר כתרים. לכן שתבכה כמה שיותר.
 
אם אלה פני הדברים, נוכל להבין שהגמרא אומרת שזה שבחה הגדול של לאה, שעיניה רכות.
קשה היא התפילה, שביטלה את הגזרה ולא עוד, שקדמה לאחותה. הגזירה היתה גזירה, החוזה נחתם, לאה מתחתנת עם עשו, והצליחה לאה בכוח התפילה לשנות את ההסכם, שהיא תתחתן עם יעקב ותהיה קודמת לרחל ו-6 מ-12 השבטים שייכים לה.
לרחל אמנו אין ילדים, היא מסרה לאחותה את הסימנים, ואחרי שהתחתנה עם יעקב אבינו, אין לה ילדים. לאחותה יש כבר 4 ילדים. היא אומרת ליעקב: הבה לי בנים, ואם אין, מתה אנוכי. ויחר אף יעקב ברחל: אני אלוקים? אני יכול לתת לך בנים? מה את באה אלי בתלונות? רחל אומרת ליעקב – אביך התפלל בשביל רבקה, למה אתה לא מתפלל עלי. יעקב עונה: אני אינני כאבא, אבא לא היו לו בנים, לי יש בנים. ממך מנע, ולא ממני.
שמעתם שיחה כזו? הולכים לצדיק ואומרים לו שאין לך פרנסה, והוא עונה – מה אני יכול לעשות, לי יש פרנסה. היא מבקשת שהוא יתפלל עליה והוא עונה שהוא לא צריך להתפלל כי יש לו בנים, שתתפלל היא…
שואל הרמב"ם: וכי צדיקים אינם מתפללים בעד אחרים? למה אומר לה יעקב ממך מנע ולא ממני. אלישע התפלל בעד נשים אחרות. איזו מין תשובה זו? רחל ידעה שיעקב מתפלל עליה כל הזמן, אבל היא חשבה שיעקב יעשה פעולות הרבה יותר אקטיביות בתפילה, חשבה שיתענה וילבש שק ואפר, עד שיהיו לה בנים. כך חשבה שהוא צריך לעשות אם הוא אוהב אותה. הרמב"ם: יעקב אבינו לא שמע מה שהיא אומרת, כדי לייסר אותה ולהכלימה, כדי שתראה שלא תוכל להסתמך על תפילתו, ותשוב להתפלל בעד עצמה.
זה יסוד נורא: יעקב אומר שתפילתו אינו מתקבלת, כי הקב"ה רוצה את התפילה שלה. ממך מנע ולא ממני, לכן תתפללי את. יש ענן שמונע מהתפילות שלי לעלות למעלה. לכן את צריכה להתפלל, כי יש בעיה אצלך ולכן התפילה שלי אינה מתקבלת.
רחל נתנה את שפחתה ליעקב, ונולדו דן ונפתלי. דנני ה’, נפתולי ה’ נפתלתי עם אחותי. לשון תפילה. בקשות החביבות לפניו ביקשתי, נתקבלה תפילתי. הבינה רחל אמנו את הרמז ועמדה בתפילה וקוראת את שני הילדים על שם התפילה, ללמד מה כוחה של תפילה.
 
בחז"ל במניין העקרות שהיה בעם ישראל מונים את שרה אמנו במניין העקרות מגיל 65, רק 25 שנה. אצל רבקה אומרים שהיתה עקרה 20 שנה, והרי היתה בת שלוש בנישואיה, ועד גיל 13 היא לא ברת הולדה. גם אז שהה איתה 10 שנים עד אשר עתר לה’. חנה היתה עקרה 19 שנה. לאחר 10 שנים היא אומרת לבעלה שייקח אשה נוספת. כך נהגו האבות הקדושים. וכך היה, אחרי 10 שנות נישואים אלקנה לוקח את פנינה, ולה היו ילדים ולחנה לא היו ילדים. פנינה הרתה מיד כשנישאה, ובמשך 8 שנים נולדו לה 10 ילדים.
אלקנה היה סוחב את כל האנשים לעלות לשילה, עד שהצליח להעלות את כל עם ישראל לשילה. כתוב במדרש ילקוט שמעוני, שהיתה פנינה מכעיסה את חנה בכוונה, כדי שתוריד דמעות ותזכה ללדת את שמואל. כדי לזכות לבן כמו שמואל לא מספיק תפילות רגילות, צריך להוריד כוסות של דמעות. כדי לזכות להיות אם ל-6 שבטים צריכים ליפול ריסי העיניים. פנינה ראתה שחנה התייאשה ולא בוכה, אז היתה מכעיסה אותה כדי שתבכה.
מדרש ילקוט שמעוני: היתה אומרת לה – עוד רבע שעה ההסעה יוצאת, תלבישי מהר את הילדים. כשהיא מבשלת ארוחת צהריים היא אומרת לה – אני מבשלת לילדים פסטה, מה את רוצה שאבשל לילדים שלך?
וכך היתה חנה עולה עם בעלה מדי שנה למשכן שילה. ובכל שנה הכעיסה אותה והיא בכתה ולא אכלה.
מדרש: למה היא לא אוכלת, שרה אמנו אכלה, רבקה אכלה. כשהיא שמעה את המשפט "ואנוכי טוב לך מעשרה בנים" היא קמה, ומתפללת על ה’ ובכה תבכה. גמרא מס’ ברכות: חנה הטיחה דברים כלפי מעלה, אמרה: רבש"ע בראת עיניים כדי לראות, ברא פה, אף, ידיים כדי לעבוד, רגליים כדי ללכת, נתת לי רחם למה אין לי ילד, נתת לי להיניק למה אינני מניקה. ואז נדרה נדר. מה קרה? 19 שנה היא עקרה ורק בכתה ולא דיברה. מה פתאום היא עכשיו מדברת כך? מתפללת על ה’?
אמרה חנה: כל זמן שאלקנה מתפלל, היא יושבת מהצד. אבל כשהוא אומר לה שהוא טוב לה מ-10 בנים, זה אומר שהוא התייאש מלהתפלל. אז היא הולכת להתפלל עם הקב"ה. הקב"ה רצה שהיא תדבר איתו. לאלקנה יש ילדים אבל לה אין ילדים.
זה מה שאמר יעקב: ממך לקח, לא ממני – הקב"ה רוצה לדבר איתך.
לא תמיד אנו קולטים את המסר שהקב"ה רוצה לדבר איתנו. לפעמים הקב"ה נותן ונותן, ורק כשהוא לוקח אנו נזכרים לשאול מה קרה? הקב"ה רצה לבדוק אם אנו זוכרים אותו…
 
בהפטרה שקוראים האשכנזים בשבת זו, מספר הושע – כותב הלבוש שזה מעין הפרשה. לפני 60 יום קראנו פסוקים מהפטרה זו בהפטרת פרשת שובה – שובה ישראל עד ה’ אלקיך. אתה רוצה לחזור לקב"ה, יש דרך – אשור לא יושיענו, על סוס לא נרכב…. אשר בך ירוחם יתום. אם תהיה כיתום, תוכל לחזור לקב"ה.
מה רוצה הנביא הושע לומר בזה?
בפרשת משפטים אומרת התורה: כל אלמנה ויתום לא תענון. אם ענה תענה אותו, אם צעוק יצעק אלי, שמוע אשמע לצעקתו. הפסוק הולך הכל בכפול. בעל הטורים: מה שתעשה ליתום תקבל בחזרה. אם תענה אותו אני אענה אותך, אם הוא יצעק אתה תצעק. מה שתעשה לו אני אעשה עמך.
רש"י במקום: ומי שאינה אלמנה ואינו יתום מותר לעשות להם צרות? מה הפריבילגיה? עונה רש"י: דיבר הכתוב בהווה, המציאות היא שעם חלשים מתחילים. עם חזק אף אחד לא מתחיל. כשפוגשים חלש, מתעסקים איתו.
רמב"ם: מה סוד כוחו של היתום? למה הקב"ה מדבר על "כל אלמנה ויתום לא תענון"? רק את צעקת היתום הקב"ה שומע? עונה הרמב"ם דבר נורא: בד"כ כשאדם נמצא בצרה, אדם מתחתן, שנה מהחתונה הוא בכולל, אשתו עובדת, יש 8000 ₪ בחודש, יש 2 ילדים, יום אחד מנהל הבנק אומר לו שהוא ביתרת חובה גבוהה. מה הוא יעשה? הוא יכול ללכת לגלגל, אבל גלגול מחילות יש אחרי המוות. עדיף להתקשר לאבא שלו (למרות שהוא לא התקשר אליו שבועיים). הוא רוצה לעלות לקפה, כי המצב שלו בוץ. אם האבא בצרות בעצמו, הולך להורים של אשתו. מנסה. הולך לאחיו הגדול. מנסה. כשכולם אומרים לו שאין כסף, הוא נוסע לכותל, דוחף פתק עם מס’ החשבון, אולי רבש"ע ישמע תפילה לעני כי יעטוף. מתי הוא פנה לקב"ה? אחרי שפנה לכל האנשים.
רמב"ם: היתום אין לו למי לפנות כשמתקשר מנהל הבנק. הוא פונה ישירות לקב"ה. אין לו למי להתקשר. מי שמדבר עם אבא שלו ישר בהתחלה, הקב"ה שומע את צעקתו. לזה קוראים תפילת היתום.
 
במדרש רבה, רב ברכיה בשם רב לוי אמר: הקב"ה אמר לישראל – אתם בכיתם לפני יתומים הייתם ואין אב, חייכם אף הגואל שאני עתיד להעמיד במדי, לא יהיה לו אב. במדי תהיה אסתר שאין לה אב ואם. אסתר היתה יפת תואר וטובת מראה – הרוקח: ר"ת יתום. מה הפלוס שיש לאסתר המלכה?
חז"ל: בשעה שאסתר הולכת לאחשוורוש, מתוך ידיעה שאולי אינה חוזרת, אשה אחת הוא כבר חיסל, אין לו רחמים לשום דבר, מרדכי אומר לה: זה התפקיד שלך, ומי יודע אם לא לעת כזאת הגעת למלכות. היא מבקשת מעם ישראל שיצום בשבילה, וגם היא ונערותיה צמות. אשה בת 70 הולכת לצום 3 ימים לפני שתבוא לאחשוורוש. לצום 3 ימים זה לא פשוט. כן = 70 שעות. שעתיים לפני כן שברה את הצום כדי שלא תתעלף. בדרך לאחשוורוש עברה ליד בית הצלמים בחצר הפנימית, ושם הסתלקה ממנה רוח הקודש. החלה צועקת א-לי א-לי למה עזבתני, שמא אתה דן אותי על שוגג כמזיד בגלל שהתחתנתי עם אחשוורוש? היא עושה חשבון נפש ויודעת שזו לא הסיבה, אלא הסיבה היא שהיא קראה לאחשוורוש כלב. המזמור שאמרה אסתר: למנצח על הגתית איילת השחר – הצילה מיד כלב יחידתי. היא ביקשה סליחה, וקראה לו אריה: הושיעני מפי אריה. למה זה בעיה שקראה לו כלב? הוא כלב בן כלב. זה לא בגלל הביזיון, הכלב הוא שם מבוזה. אריה זה כינוי שבח. אז למה היא מבקשת סליחה שקראה לו כלב (שאלת הגאון רוזובסקי זצ"ל על דברי הגמרא).
התשובה: הגיע כלב לבני ברק, בלי בעל בית. מה עושים אם פתאום הכלב מתחיל לרוץ אחריך? עושים איזה פעולה, מורידים את הנעל וצועקים שיסתלק. פעם יצא כלב מהחצר מולי באמצע הלילה. מיד צעקתי לו באינסטינקט "מחול לך, מחול לך". גם אם הכלב ינשוך נשיכה אחת,לא נורא. אבל אם אריה ברח ונכנס לבני ברק ובא מולך, אתה מוריד את הנעל? אתה אומר קריאת שמע. כי כשבא כלב אתה יכול להתמודד איתו, אבל כשמגיע אריה אינך יכול להתמודד איתו.
אסתר אומרת: אולי הקב"ה כועס עלי שקראתי לאחשוורוש כלב כי חשבתי שאני יכולה להתמודד איתו. אני מתחרטת וקוראת לו אריה. אין לי אפשרות להתמודד איתו. אסתר המלכה ידעה מה זה תפילת יתום. כיצד צריך להתפלל לדעת שרק הקב"ה יכול. זו תפילת יתום.
 
בהפטרה נקרא: אשור לא יושיענו, על סוס לא נרכב. אנו חיים בנס שעה שעה, מוקפים פה באינסוף כלבים טורפים. אחמדיניג’אד. אנו בטוחים שאשור יושיענו, יש לנו אוהב ידיד אמת, מוחמד אובאמה… אם לא הכושי הזה, יש אחד בצרפת, או הקטנצ’יק מאיטליה. אם אלו לא יעזרו, על סוס נרכב. בדימונה לא מייצרים פופקורן. מייצרים גרעינים. אנחנו מסודרים. יש לנו צבא בינלאומי. אנו מומחים.
הקב"ה אומר: אם אתם מומחים לכל דבר, תסתדרו לבד.
אם אדם סומך על עצמו, ויש לו תוכניות בשפע בבנקים, אלוהינו במעשי ידינו – הקב"ה אומר לו שלא יפנה אליו אם הוא יודע להסתדר לבד. תפנה אליו כשאתה יודע שאשור לא יושיע אותך ואתה לא יכול לבטוח במעשי ידיך. זה "אשר בך ירוחם יתום". אם תפנה אלי כך תיוושע.
 
זו תפילתה של לאה אמנו. היא הלכה נגד כל הסיכויים, נגד החוזה החתום בין ההורים. היא עומדת בפרשת דרכים ומתפללת לבד, ומבקשת ישועה מהקב"ה.
ממך הקב"ה רוצה תפילה. זו תפילתה של לאה, נשרו ריסי עיניה.
יעקב אומר לרחל – אל תסמכי על התפילה שלי, תתפללי לבד, ממך הקב"ה רוצה תפילה.
חנה הולכת להתפלל לבד, כשהיא שומעת שאלקנה אומר שהוא טוב לה מ-10 בנים, כי התייאש מתפילה.
זו התפילה של היתום.
 
נעמיק את נושא התפילה:
כהן גדול ביום הכיפורים נכנס לקודש הקודשים. 3 הקדושות הגדולים ביותר של עם ישראל. כל בקשה שהכהן הגדול מבקש בקודש הקודשים מתקבלת. בין התפילות, מבקש הכהן שלא יכנסו לפני הקב"ה תפילות עוברי דרכים. למה שלא יקבל את תפילתם של עוברי דרכים? 300,000 חקלאים מבקשים מהקב"ה גשם. פותחים עצרת תפילה וכל אחד תוקע בשופר בשדה שלו. הקב"ה שומע את התפילה ומקדיר עננים בשמים. כל החקלאים מחכים בחלון מתי ייפתחו השמיים. יהודי אחד יורד מהאוטובוס בכביש לכיש ללכת עד הכפר 4 ק"מ. כשיצא מב"ש השמיים היו כחולים, ופתאום הוא רואה עננים, ואין לו מטרייה, הוא עם חולצה קצרה אחרי דלקת ריאות… הוא מתחנן לרבש"ע שלא יחזור לבי"ח, שלא יוריד גשם.
למה אחד שקול כנגד 300,000 שמבקשים גשם? הקב"ה שומע לאחד הזה שהולך בדרך, וצריך תפילה של כהן גדול כדי לבטל את תפילתו. כי האחד מבקש תפילת יתום, הוא יודע שאף אחד לא יכול להושיע אותו. החקלאי יודע שאם תפילתו לגשם לא תיענה, הוא יוריד את מכסות המים וישקה בהשקיה. הוא לא צריך גשם אלא מים. אבל היתום צריך שהקב"ה לא יוריד עליו גשם.
 
 יעקב אבינו ישב ברחם עם אח לא סימפטי, והוא היה רץ ומפרכס לצאת. יוצאים החוצה, לומדים יחד, ובגיל 13 נפרדים, כשהאח של הצדיק הוא עבריין. יעקב הולך ללמוד בישיבת שם ועבר, מקבל את הברכות, ובורח לחרן, כשלפני כן הולך ללמוד עוד 14 שנה. ימים אחדים שאמרה לו אמו זה 7 שנים, אז הוא צריך כפול הגנה בפני זה, 14 שנה של לימוד תורה. הוא יוצא לדרך ואליפז מחכה לו בצומת 14 שנה, עם הוראה מאביו להרוג אותו, והוא חייב לקיימה עקב כיבוד אב. אבל עני חשוב כמת, אז אליפז לוקח את רכושו, ומשחרר אותו ללכת לדרכו.
יעקב הלך לחרן וראה את רחל אמנו והתחיל לבכות, כי שדדו לו את כל המתנות. אליעזר עבד אברהם הביא 10 גמלים עם מתנות, והוא לא מביא כלום. חרן מחבק ומנשק ובודק, ולא מוצא כלום. לא מעניין אותו הסיפורים על אליפז שגנב אותו. אחרי שיושב שם חודש ימים ורואה שאין לו כלום, יעקב מציע שהוא יעבוד 7 שנים בשביל להתחתן עם רחל. אברהם ויצחק לא היו צריכים לעבוד כדי להתחתן. אחרי 7 שנים מכניסים לו את לאה במקום רחל, ובשביל להתחתן עם רחל צריך לעבוד עוד 7 שנים. 11 ילדים נולדים לו שם. איך הוא צריך להגן עליהם?
יעקב אומר לקב"ה: כמו תרנגולת על האפרוחים מסרתי את נפשי על הילדים, אצל החותן שלי לבן הארמי, כל תושבי המקום רמאים, ועמוד האמת של העולם צריך לגדל שם את ילדיו. הוא מסר את חייו על חינוך הילדים.
אחרי שיוצא משם, מחכה לו עשו. חז"ל: כל צרות שאתם מדמיינים לכם עבר יעקב אבינו. אליפז לקח לו הכל ונעשה לו חושך. נעשה העולם לפניו כמו קיר, איפה שהולך לא יכול לזוז. אשרי שא-ל יעקב בעזרו. למה לא אלקי אברהם, יצחק? אברהם ויצחק לא היו צריכים לעבוד קשה בשביל השידוך, והוא הולך לשידוך בלי שקית ניילון. אבל לא יאבד את תקוותו מהקב"ה, אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי, עזרי מעם ה’ עושה שמים וארץ. אשרי שא-ל יעקב בעזרו – הוא לא בטח באבא שלו ולא בסבא שלו, אלא רק בקב"ה. מי שבוטח בקב"ה מקבל את הסייעתא דשמיא של "אשרי שא-ל יעקב בעזרו".
 
לכל יהודי במהלך שנות חייו מכבים לו את השמש באמצע החיים, במגוון של נושאים. בפרנסה, בשידוכים, לא הולך כלום, חושך. אחד אין לו ילדים. חושך. אחד יש לו ילדים ויש חושך בחינוך. כל אחד כזה מרגיש שהקב"ה כיבה לו את השמש. קיר לפניו. הוא מרגיש שהוא לא יכול להתקדם. מה הקב"ה רוצה ממנו?
אומר המדרש: יעקב אבינו כיבה לו הקב"ה את השמש, כי הוא רוצה לדבר איתו בשקט. איתו. מה עושה אדם עם צרות? הולך לרבנים. הרב צריך להגיד לו: לי יש הכל, תלך הביתה. זה מה שאמר יעקב לרחל. הקב"ה רוצה את התפילה שלך, לא את שלי. אפשר לקחת עזרה כתוספת, אבל הוא רוצה קודם לדבר איתך.
יעקב אבינו הוא סמל הגלויות, ומסמל את כל הצרות שיהודי יכול לעבור כל החיים שלו. כל דבר אפשרי אצל יהודי עבר יעקב אבינו. והוא "אשרי שא-ל יעקב בעזרו". לאה היא הפיתרון, איך הפכה את הקערה על פיה, מהסכם של נישואין עם עשו, היא הופכת להיות אם של כתר כהונה, כתר תורה וכתר מלכות.
יעקב אבינו מלמד שפתאום שקע לך השמש, תתפלל תפילת ערבית. זה תפילה של חושך. אברהם ויצחק זה תפילה באור. יעקב אבינו זה תפילה של אדם שנמצא בחושך, תפילת יתום.
כך נזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.