הרב ברוך רוזנבלום

פרשת השבוע י”ג כסלו תשע”א

 

אחרי 34 שנים פגש יעקב את עשו אחיו.
בבואו ארצה מחרן, הוא שלח מלאכים לעשו. רש”י מסביר – מלאכים ממש.
עזרת אבותינו – אלו 3 המלאכים שעזרו לאבותינו. לכן רש”י אומר מלאכים ממש – מיכאל, מגדיאל, שמתיאל. אלו 3 המלאכים שעזרו ליעקב אבינו.
 
למה הוא שלח מלאכים ולא בן אדם? בשביל להודיע לו “עם לבן גרתי” צריך לשלוח מלאכים?
הוא פחד שהוא יהרוג אותם, לכן שלח מלאכים. יש אומרים שפחד שיתקלקלו. כמו שהקב”ה ירד למצרים כדי שלא תדבק הטומאה באנשים שפוגשים את ערוות מצרים, כך שלח יעקב מלאכים כדי שלא ייפגעו האנשים.
המלאכים נבראו מהמצוות שלו. לכן הם אומרים “עם תרי”ג מצוות שמרתי”. אלו המלאכים שנבראו מהמצוות.
בספר שפתי כהן, אחד מגורי האר”י, כתוב שיעקב שלח 2 סוגי מלאכים – האחד לדבר עם עשו והשני לדבר עם שרו של עשו, סמאל. כה תאמרו לאדוני, לעשו. אדוני זה המלאך סמאל. בגלל שהוא מלאך הוא מכנה אותו בתואר כבוד. עשו זה אח שלו. כה אמר עבדך יעקב. עבדך למלאך, יעקב לעשו.
באנו אל אחיך אל עשו – אל אחיך ממש וגם אל השר הממונה שלו. וגם הולך לקראתך – גם השר הממונה.
לכן ביקש יעקב: הצילני נא מיד אחי, מיד עשו. מיד אחי ממש, ומיד השר שלו, סמאל.
400 איש עימו – 400 מניין ק”ש. בהפטרה נאמר “ובית עשו קש”.
שפתי כהן ממשיך ואומר: לא תמצא ארץ שקוראים לה ע”ש איבר של אדם. המקום היחיד בעולם הוא שעיר. נקרא ע”ש שערו של עשו. לא תמצא עיר שנקראת ע”ש צבע, חוץ מאדום, של עשו. יש ערים על שמות של איברים (ראש העין), אבל לא מדינה. עשו קרא לארצו ע”ש השערות שלו, ולעיר שלו ע”ש הצבע שלו. הסיבה – הוא לא רצה לשכוח את מה שעשה לו יעקב, שקנה ממנו את הבכורה בנזיד עדשים ולקח את ברכותיו ע”י שהתעטף בעורות עיזים כמו שערו. הוא הנציח זאת בשם המדינה ובשם העיר.
הרוקח: לבן שלו הוא קרא בשם אחי, כדי שלא ישכח שאחיו לקח לו את הברכות. 20 שנה הוא קרא את המדינה ע”ש השערות, את העיר ע”ש הנזיד האדום, ואת בנו קרא בשם אחי, כדי לזכור מה עשה לו יעקב.
 
יעקב שולח שדר לעשו: ויהי שור וחמור. למה לא שוורים וחמורים? רש”י: מכנים רבים בלשון יחיד.
תנחומא פרשת וישלח: שור – יוסף “בכור שורו הדר לו”, חמור – יששכר. לשון אחר – חמורו של משיח.
בן כמה היה יוסף כששלחו את המלאכים? בן 6. הוא נולד ב-7 השנים האחרונות שעבד יעקב אבינו. ויעקב אומר שהוא רגוע, יש לו את יוסף. אם יעמדו מול עשו יוסף ויששכר, הם גוברים עליו. ילד בן 6? מה הכוח שלו?
 
למה יעקב פוחד? לפני שהלך הקב”ה הבטיח לו שיהיה עימו, ואחרי שהלך הבטיח לו שוב. על מה הוא מפחד? הוא פחד שמא יגרום החטא. איזה חטא?
תנחומא פרשת חוקת: מידת החסידים – אשרי אדם פוחד תמיד. אע”פ שהקב”ה מבטיחם, אינם פורקים יראה.
וכן ביעקב כתיב, וירא יעקב מאוד, למה נתיירא – שמא נתקלקלתי אצל לבן, וכתיב לא ייראה בך ערוות דבר, ושב מאחריך. המקום היחיד שהקב”ה אומר שהוא מסלק את השכינה, זה עוון עריות. מאיזה עוון עריות פחד יעקב אבינו? הוא פחד שנשא 2 אחיות. והתורה אומרת בפרשת אחרי מות שאסור לשאת 2 אחיות, הוא פחד אולי הקב”ה יתבע אותו על כך.
דבר נוסף הוא פחד מכיבוד אב של עשו הרשע. 20 שנה עשו מחזיק במצוות ארץ ישראל ובמצוות כיבוד אב. אע”פ שהלך יעקב במצוות הוריו, בכיבוד אב, ולא מרצונו החופשי. ואכן 7 שנים בשביל לאה ו-7 שנים בשביל רחל זה בכיבוד אב, אבל הוא פחד מ-7 השנים שהוא עבד בעבור הצאן.
וירא יעקב ויצר לו מאוד – וירא, מכיבוד אב. ויצר לו, על 2 האחיות.
 
איבן עזרא: יעקב אבינו ידע שהוא מוגן. הקב”ה אמר שהוא ישמור אותו, אבל לא הבטיח לו שמירה על נשיו וילדיו. אמר יעקב: אני מובטח, אבל אולי עשו יהרוג את נשי וילדי.
דבר נוסף – כל עוון קטן וגדול כנגד העושה. בעבירה תלוי מי עשה את העבירה. עוון קטן אצל אדם גדול נחשב לעבירה גדולה. מאין הראיה? ממשה רבינו. משה רבינו הקב”ה אמר לו שרק הוא גואל את עם ישראל ואין אחר, ומפציר בו 7 ימים, ומשה רבינו נעתר אחרי 7 ימים, הולך לדרך ועוצר במלון, ומלאך הולך להרוג אותו, כי לא מל את ילדו. מכאן לומדים שחטא קטן אצל אדם גדול הוא חטא גדול.
 
הבאנו בשם השפתי כהן, שעשו והמלאך סמאל באו ליעקב, ו-400 כיתות של מכשפים. כדי לבטל את כוח עשו וחילותיו צריך ללבוש שק – גימטריה של 400. לומדים זאת ממרדכי היהודי, שרצה לבטל את גזרתו של המן מזרעו של עשו, לבש שק ואפר וביטל את הגזירה. לאחר שיעקב לבש שק לא פסק השק מאבותינו.
בכל מקום שמוזכר עשו וחילותיו, מוזכר 400. ויבוא עמלק – מאיפה בא? חז”ל: הגיע ממרחק 400 פרסה, כדי לקרר את עם ישראל לאחר מתן תורה. הכוח של עמלק הוא במספר 400.
בספר שמואל א’ מסופר שעמלקים לקחו בשבי 2 מנשות דוד המלך – אחינועם היזרעאלית ואביגיל, שהיתה אשתו של נבל הכרמלי, ודוד המלך התחתן איתה והעמלקים לקחו אותה בשבי. דוד רודף אחרי העמלקים עם 600 איש ומגיע לנחל הבשור. שם ל-200 איש לא היה כוח לעבור את הנחל, ועברו רק 400. הוא הצליח לרדוף אחרי העמלקים ולהציל את נשיו. 400 עמלקים הצליחו לברוח. למה 400? רש”י בפרשת השבוע, בדברי מדרש שמופיע במדרש רבה בילקוט שמעוני בספר שמואל: לאחר שיעקב ועשו נפרדים, עשו רוצה להתדבק ביעקב ויעקב אומר לו לך קדימה, ואני אתנהל עם הילדים. עשו שב לבדו. ואיפה 400 האנשים? נשמטו מאצלו אחד אחד. ראו את קדושת יעקב והיא השפיעה עד כדי כך שכולם ברחו משם. ופרע להם הקב”ה בימי דוד.
 
בפרשת לך לך כותב רבינו בחיי למה ירדו בני ישראל למצרים 400 שנה? בכל מקום שמוצאים את המספר 400 זה קשור לרע עין. עפרון הגיע ודרש 400 שקל עבור מערת המכפלה. ועשו הגיע ו-400 איש עמו. בעפרון רואים שהוא עין רעה בכך שלקח ממנו 400 שקל. לעשו יש בעיה בעין – יעקב אבינו אומר: ורווח תשימו בין עדר לעדר, כדי למלא את עיניו של הרשע. הוא גם תמיד מדבר על צבע – האדום האדום הזה. מי מדבר ככה, יש לזה שם, עדשים. אצלו העיניים תופס מקום, הדבר המרכזי שמחזיק אצלו זה נושא העיניים.
כשיעקב מסדר את נשותיו למלחמה עם עשו, נעמד יוסף לפני רחל, כי היא יפה ועשו ישים עליה את עיניו.
כלי יקר נותן מענה למה ירדו למצרים ל-400 שנה, כי היה בין האחים קנאה ושנאה, הם קנאו ביוסף ושנאו אותו ולכן מכרו אותו. אם יש קנאה ושנאה ועין הרע – לכן ירדו למצרים. קנאה ושנאה זה ק”ש – הכוח של עשו.
 
בש”ס הבבלי יש עשרות פעמים המספר 400. כל מספר 400 מאפיין דבר מסוים שקשור לנושא זה. על 3 מקומות שבהם מופיע המספר 400, אני רוצה לבאר מדוע הוזכרו.
במקום הראשון בש”ס, זה מסכת ברכות דף ה’ עמ’ ב’ – רב הונא החמיצו לו 400 חביות של יין.
באו חכמים לבקרו, ואמרו לו לפשפש במילותיו. אמרו לו שהוא לא נותן זמורות שמגיעות לאריס. צריך לתת להם מה שמגיע להם, ולתבוע בבית דין מה שהם גונבים. הוא קיבל, והיין חזר לעצמו.
למה ברגע שאמרו לו לפשפש במילותיו הוא לא הבין, ושאל אם הוא חשוד עליהם? הם היו צריכים להגיד לו שיפשפש במעשיו. כיוון שאמרו לו לפשפש במילותיו, הוא אמר שאין בדיבורו שום רע.
רב הונא בא להתארח אצל רב, והיתה לו על הבטן חגורה שעשויה מענף מהעץ במקום חגורה. הוא הסביר שמשכן את חגורתו בשביל בקבוק יין, כי הוא מקפיד מאוד על קידוש ביין. לכן לא קיבל שאומרים לו לעיין במילותיו, אם הוא מקפיד כל כך.
למה החמיצו לו 400 חביות של יין? כי הקליפה שנקראת רע עין ומספרה 400, כשהיא רואה עושר אצל תלמיד חכם רעה עינו בממונו. היא מקטרגת עליו. כאשר הוכיחו אותו ונעשה לאיש משכיל, גימטריה 400, הודה על עוונו, היין תיקן את עצמו.
 
היה לרב פריידא תלמיד שלא קלט כלום עד שלימדו אותו 400 פעם כל דבר. רב חיים שמואלביץ אמר שהוא לא מתפעל מרב פריידא שלימד 400 פעם, אלא מתפעל מהתלמיד שהיה מוכן לשמוע 400 פעם.
יום אחד אומר לו רב פריידא שייתכן שידפקו בדלת בשיעור ויקראו לו. לא דפקו, והוא לימד 400 פעם והתלמיד לא הבין, בגלל שלא התרכז. לימד אותו שוב 400 פעם, ועכשיו התלמיד קלט. שאלו אותו איזה שכר הוא רוצה בשביל זה, 400 שנות חיים או עולם הבא לו ולכל בני דורו. רצה עוה”ב, והקב”ה אמר שיתנו לו גם זה וגם זה.
למה התלמיד קלט רק אחרי 400 פעם? כי היתה השכחה גוברת עליו, השכחה באה מצד קליפה של רע עין, שעינה רעה בתלמידי חכמים, ובלימוד 400 פעם היה שובר את כוח הקליפה.
2 אנשים התערבו ביניהם על 400 זוז, מי יצליח לעצבן את הלל. השעה הטובה ביותר לעצבן אדם זה ערב שבת אחר הצהריים. בא אחד מהם, וקרא: מי כאן הלל, מי כאן הלל. הלל יצא מהמקלחת, וזה שואל אותו למה ראשם של בבליים עגול. ענה: כי המיילדות לא יודעות ליילד אותן. חוזר אחרי שעה ושוב צועק מי כאן הלל, מי כאן הלל. שואל למה העיניים של התרמודים טרוטות? כי הם גרים בחולות. ואח”כ שאל למה לאפריקאיים יש רגליים רחבות? כי גרים בין ביצי המים, יש להם רגליים כמו לברווזים. הלל היה מוכן להמשיך לענות על שאלות כאלה 20 דקות לפני הצפצוף, אבל הבן אדם כבר התעצבן בעצמו, ואמר: יהי רצון שלא ירבו כמותך בישראל, כי הפסדתי בגללך 400 זוז. ענה לו: כדאי הוא הלל שתאבד על ידו 400 זוז ועוד 400 זוז, והלל לא יתרגז.
בן יהוידע: למה התערבו על 400? והנה ידוע שיש לסיטרא אחרא כוח של 400. ולכן השטן שם בלבבם להמר על סך 400, שמכוון כנגד 400 רוחות של סיטרא אחרא, שחשב שיתגבר עליו בכוח זה, ויצליח להרגיזו.
הוא חשב להקניט את הלל ולהרוויח הון 400 זוז כמניין רע עין, ולא ידע כי חסר יגיעהו. הסוד שרצו להשפיע על הלל ולגרום לו לכעס, ורצו להחטיאו בכעס שהוא כמו עבודה זרה, שיונקת מהכוח של 400 שהוא כוחו של עשו.
 
אנו רוצים להבין מה כוחו של יוסף, כנגד הכוח של 400 של עשו, שאיתו רצו להרוס את הלל, והוא שהשכיח את הלימוד מתלמידו של רב פריידא והחמיץ את היין של רב הונא. מה סוד כוחו של יוסף?
בפרשת ויצא, אומרת התורה: ברגע שנולד יוסף הצדיק, אמר יעקב ללבן: שלחני ואלכה אל מקומי וארצי. משנולד יוסף בטח יעקב בקב”ה ורצה לשוב. יוסף הביא לו את הביטחון. אבל הקב”ה הבטיח לו עוד לפני כן שאין לו מה לפחד? מה יוסף מביא לו ביטחון שהוא יכול לצאת למלחמה בעשו?
מאמר חז”ל: אין עשו נמסר אלא ביד צאצאי רחל. צאצאיה של רחל, גם יוסף וגם בניימין. בפרשת בשלח, משה רבנו קורא ליהושע בן נון כדי להילחם בעמלק, כי הוא משבט אפרים מצאצאי יוסף. בשעה שצריכים להשמיד את עמלק מתחת פני האדמה, מקבל את התפקיד שאול משבט בנימין. כשצריך להשמיד את המן האגגי, לוקחים את מרדכי משבט בנימין.
יערות דבש: לשם כך צריך 2 משיחים. קודם משיח בן יוסף ואח”כ משיח בן דוד. משיח בן יוסף יעשה את המלחמה, ייהרג בה ואז יבוא בן דוד. למה צריך 2 משיחים לעשות את העבודה? יונתן אייבשיץ: כדי להשמיד את עמלק צריך את יוסף. אחרי שישמידו את עמלק, יכול לבוא משיח בן דוד.
האחים באים לעשו ושואלים למה הוא שונא את אביהם? והוא שואל אותם – ולמה אתם שונאים את יוסף?
רבי יונתן אייבשיץ, תירוץ ראשון: לאף אחד אין תשובה. רק יוסף ובנימין לא שונאים את יוסף. יוסף לא רק שלא עושה צרות לאחיו שבאו למצרים, אלא גם מיטיב איתם. בנימין לא היה בכלל בחטא המכירה. שניהם לא שונאים, ולכן הם יכולים להילחם בעשו.
תירוץ שני – לעשו יש טענה שיעקב לקח ממנו את הבכורה. לכן יש לו כוח להילחם בישראל. אבל רחל אומרת לעשו – אני הייתי צריכה להינשא ראשונה ליעקב אבינו, ולקחו את זה ממני, אז צעקתי צעקה גדולה ומרה? לא, עזרתי לאחותי להיכנס. אני לא שונאת, אני אוהבת. רק רחל יכולה לענות לטענה של עשו שלקחו לו את הבכורה.
תירוץ שלישי – יש אשה בשם תמנה. בסוף הפרשה מספרת התורה שתמנה היתה פילגש אליפז, ומנישואין אלו נולד עמלק. תמנה רצתה להתגייר, אבל האבות הקדושים לא רצו לגייר אותה. היא דבקה בעשו, כדי להיות דבוקה באברהם אבינו לפחות דרך עשו. מנישואיה עם אליפז נולד עמלק. היא נתנה צוואה לבניה, שיחסלו את ישראל שלא רצו לגייר אותה. אבל רחל אומרת לה – מה את צועקת, גם אותי דחו. ואם דחו אותי אז הורגים את כולם? תלמדי ממני את המידה, דוחים אותך תורידי את הראש ותמשיכי הלאה.
לצאצאי רחל יש התשובה לכל התירוצים של עשו.
 
הגמרא במסכת בבא בתרא: אין עשו נופל אלא בזרעו של יוסף. כשנולד יוסף אמר יעקב ללבן – שלחני. ולעשו הוא אומר יש לי שור וחמור. אני רגוע, יש לי את יוסף.
הכוח של יוסף בדיוק בצד השני של עשו. גמרא מס’ ברכות: רבי יוחנן היה יושב על פתח שערי טבילה, כדי שיתבוננו בו ויהיו להן בנים יפים כשלו. היה לו יופי ללא טומאה. כשנכנס לחדר חשוך, הרים את שרוולו ומאורו בהק כל החדר. שאלו את רבי יוחנן איך הוא לא מפחד מעין הרע, כולם מסתכלים עליו איזה יפה הוא. הוא אמר שהוא לא מפחד מעין הרע, כי הוא מזרעו של יוסף, שלא מפחד מעין הרע כי אביו בירך אותו בפרשת ויחי – בן פורת יוסף בן פורת עלי עין. לא שולטת עליו עין הרע.
המפרשים שואלים – מנין לו שהוא מזרעו של יוסף? מישהו יודע למי הוא שייך? אמנם כולם נקראים הבנים של יוסף – אלו תולדות יעקב יוסף. עם ישראל נקרא על שם יוסף. נוהג כצאן יוסף.
כתוב במפרשים דבר נורא, הזוהר מאוד מרחיב על כך שליוסף הצדיק היו צריכים להיות 12 ילדים, וחז”ל אומרים שגם לרבקה היו צריכים להיות. למה “זה” אנוכי – זה גימטריה 12. עשו סגר את רחמה של אמו.
יוסף אמר: אשר חנני אלקים בזה. מתוך ה-12, זה, נולדו רק 2. 10 ילדים לא נולדו. הזוהר מרחיב בזה בדברים גבוהים מאוד. כותבים מפרשי הזוהר שרבי יוחנן היה השלמה ליוסף, ולכן מתו לו 10 ילדים, והוא היה מנחם את כולם באמצעות העצם של הילד העשירי. למה מתו לו 10 ילדים? כי זה קשור ליוסף הצדיק שהיו צריכים להיות לו 12 ילדים והיו לו רק 2.
משוואה בין יוסף לרבי יוחנן. יוסף הצדיק היה מלך במצרים 80 שנה, ורבי יוחנן היה ראש ישיבה 80 שנה. שניהם היו יפי תואר ומראה. אצל יוסף כתוב בנות צעדה עלי שור (היו בנות באות לראות את יופיו), ורבי יוחנן ישב בשערי תפילה כדי שיראו אותו הנשים.
שמו יוסף וקוראים לו יוחנן, יוחנן וקוראים לו יוסף. ספר מגדים חדשים – למה מחליפים את השם יוחנן עם יוסף? היות ואנשים ידעו שרבי יוחנן הוא השלמת יוסף הצדיק, באופן טבעי אמרו יוחנן הוא מיוסף.
לא שולטת עין הרע ביוסף. סיבה אחת שהוא התגבר על פיתוייה של אשת פוטיפר. סיבה נוספת, בגלל שעמד לפני אמו כדי שלא יתן בה עשו את עיניו.
יש פסוק שמופיע בספר שמואל ב’: מבקש שמעי בן גרא רחמים על עצמו מדוד המלך. הוא אמר שהוא בא להתפייס ראשון מכל בית יוסף, ולבקש סליחה לאחר שקיללו קללה נמרצת. אבל שמעי בן גרא היה משבט בנימין, לא יוסף. שמעי בן גרא אמר לדוד – למה אתה לא נוהג כמו שעשה יוסף הצדיק, אמנם קיללתי אותך אבל תוותר לי כמו שיוסף מחל לאחיו.
יוצא שיוסף הוא הסמל של עין טובה. לא שולטת בו עין הרע, הכוח שלו שהוא לא מקנא באחים שלו. אחיו קנאו בו ושנאו אותו, והוא לא מקנא ולא שונא אחרי כל מה שעשו לו, ומכלכל אותם ונותן להם את כל הכבוד.
הכוח של יוסף הוא עין טובה. זה הכוח של יוסף – בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין.
 
כשיעקב חלה, הוא קורא ליוסף, ומבקש שיביא את הילדים. שם את אפרים משמאל לישראל ואת מנשה מימינו. ויעקב שיכל את ידיו והניח על ראשי הילדים. “המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותי וידגו בארץ” ויהיו כמו דגים כדי שלא תשלוט בהם עין הרע.
ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה – וישם את אפרים לפני מנשה.
אפרים הוא הצעיר, מנשה הבכור. יעקב לפני מותו, שם את ימינו על אפרים ואת שמאלו למנשה. לוקח את הבכורה ממנשה ומעניקה לאפרים, ואומר להם בך יברך ישראל לאמור. בהם יברך יהודי את בניו. אין בשבטים יותר טוב מאשר אפרים ומנשה? למה לא יששכר וזבולון? למה לא יששכר ויהודה? למה נכדים ולא שבטים?
כי היסוד של עין טובה היא כאן בברכה. המידה של העין הטובה מקורה ברחל אמנו. היא האמא של העין הטובה, היא היצרנית. בשעה שלוקחים את מקומה ונותנים ללאה לא רק שאינה מקנאת אלא גם מסייעת ביד אחותה להקים את ביתה. שיא של עין טובה. לאחר מכן יש לה בן, יוסף. לא היתה בו עין הרע. מידתו עוברת לאפרים ומנשה. לכאורה, מנשה היה צריך להגיד ליעקב – אתה יודע כמה נרדפת על כך שלקחת את הבכורה, ואתה לוקח את בכורתי ונותן לאחי מול הפנים שלי? בלי להלביש ידיים שעירות, הופך אותי לצעיר ואת אפרים לבכור?
הוא לא פותח פה, ויעקב מברך ויודע שאף אחד לא יקנא. כי המידה הטובה של רחל עברה ליוסף ותגיע לנכדים. בך יברך ישראל לאמור. הכוח של עין טובה הוא כוח הברכה. זה הכוח שמברך.
 
אם אלה פני הדברים נוכל להבין פסוק המופיע בתחילת שמואל ב’. בהספד שנושא דוד המלך על יונתן, אומר דוד המלך צר לי עליך אחי יהונתן, נעמת לי מאוד, נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים. מה זה אומר, נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים? יונתן אמר לדוד שהוא יהיה המלך, והוא יעזור לו. איך יכול להיות בן תמותה, שהמלוכה בידיים שלו, והוא אומר לחברו שהוא יהיה המלך והוא יהיה העוזר שלו. זה מה שאומר דוד המלך לפני מיטתו של יהונתן. כי האהבה שלו זה בזכות אהבתה של רחל, אמו.
 
עשו בא ו-400 איש אמו, כמניין ק”ש. היסוד של ק”ש זה יסוד ר”ת קנאה ושנאה. כשיש קנאה ושנאה בעם ישראל יש כוח לעשו להילחם נגד ישראל. הכוח לבטל את זה זה העין טובה של יוסף הצדיק.
אומר יעקב אבינו: ויהי לי שור וחמור. נולד לי יוסף הצדיק, ואני יכול ללכת הביתה, יש לי עין טובה בידיים, איתו אני יכול להילחם נגד עשו. כל היסוד של עשו וחילותיו זה קנאה ושנאה.
 
אנו נמצאים בזמן עצירת גשמים. אפילו זקני בני ברק לא זוכרים שאין גשם עד חנוכה.
חתם סופר בהספד על רבי חיים הירש – השקיפה מן השמים וברך את האדמה – השק יפה. מה עניין ברכת האדמה ל”השק יפה”? מה קשור השק לברכת האדמה. והנה עצירת גשמי הברכה הם מקליפות שוכני האוויר, מ-400 חילותיו של עשו. הכוח של חילות עשו הם העוצרים את הגשמים. היה בית יעקב לאש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש. והם מעצרים גשמי ברכה.
על זה אמרו חז”ל: מלקוש – שמל קשיותם של ישראל. לכן אמר השק יפה – לביטול הקליפה שנקרא קש.
הכוח של עשו נובע מקנאה ושנאה. מה שעוצר את הגשמים זה עשו וחילותיו. זה המספר של השקיפה וברך את האדמה.
כדי לבטל את הכוח הזה, יתן בנו הקב”ה לבטל את השנאה והקנאה, והיה יעקב לאש ובית יוסף להבה ועשו לקש במהרה בימינו אמן.